1. Terminų apibrėžimas

Dabartinė asmens duomenų apsaugos politika (toliau - Privatumo politika) dirba su šiomis sąvokomis:

Svetainės administracija. Tai organizacijos interesus atstovaujantys specialistai, kurių pareigos yra valdyti svetainę, t. y. organizuoti ir (arba) tvarkyti pateiktus asmens duomenis. Atlikdami šias pareigas jie turi aiškiai suprasti, kam yra tvarkomi duomenys, kokie duomenys turi būti tvarkomi, kokius veiksmus (operacijas) reikia atlikti su gautais duomenimis.

Asmens duomenys - duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su nustatytu ar nustatomu fiziniu asmeniu (taip pat vadinamu asmens duomenų subjektu).

Asmens duomenų tvarkymas - bet kokia operacija (veiksmas) ar jų visuma, kurią Administracija atlieka su asmens duomenimis. Jie gali būti renkami, įrašomi, sisteminami, kaupiami, saugomi, tikslinami (jei reikia atnaujinti ar keisti), ištraukiami, naudojami, perduodami (platinti, teikti, suteikti jiems prieigą), anoniminami, blokuojami, naikinami ir net sunaikinami. Šios operacijos (veiksmai) gali būti atliekamos tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu.

Asmens duomenų konfidencialumas - privalomas reikalavimas, keliamas Operatoriui ar kitam su Vartotojo duomenimis dirbančiam pareigūnui, laikyti gautus duomenis paslaptyje, neatskleidžiant jų trečiosioms šalims, jei pateikęs asmens duomenis Vartotojas nedavė savo sutikimo, ir nėra teisinio pagrindo juos atskleisti.

"Svetainės vartotojas" (toliau - Vartotojas) - žmogus, apsilankęs svetainėje, ir naudojantis jos programas ir produktus.

"Cookies" - trumpas duomenų fragmentas, siunčiamas interneto naršykle ar interneto klientu interneto serveriui HTTP užklausoje, kiekvieną kartą, kai Vartotojas bando atidaryti svetainės puslapį. Fragmentas saugomas Vartotojo kompiuteryje.

"IP adresas" - unikalus tinklo adresas kompiuteriniame tinkle, sukurtame pagal TCP/IP protokolą.

2. Bendrosios nuostatos

1. Svetainės peržiūra, taip pat jos programų ir produktų naudojimas reiškia automatinį sutikimą su ten priimta Privatumo politika, kuri numato Vartotojo asmens duomenų teikimą tvarkymui.

2. Privatumo politika taikoma tik šiai svetainei. Svetainė neatsako už vartotojo veiksmus. Jei Vartotojas naudosis trečiųjų šalių ištekliais pagal nuorodas paskelbtas svetainėje, svetainė neatsako už pasekmes.

3. Asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikė priėmęs Privatumo politiką, patikimumo tikrinimas neįeina į Svetainės administracijos pareigas.

4. Jei Vartotojas nepriima Privatumo politikos, Vartotojas negali naudotis svetaine.

3. Privatumo politikos objektas

1. Pagal dabartinę Privatumo politiką Svetainės administracija privalo neatskleisti asmens duomenų, kuriuos pateikia Vartotojai, užsiregistravę svetainėje, ir užtikrinti šiems duomenims absoliutų konfidencialumą.

2. Norėdamas pateikti asmens duomenis, Vartotojas užpildo svetainėje esančias elektronines formas. Asmens duomenys, kuriuos Vartotojas turi tvarkyti, yra: Pavardė, vardas, tėvo vardas, kontaktiniai duomenys, elektroninis paštas (e-mail).

3. Duomenų, kurie automatiškai perduodami peržiūrint reklaminius blokus ir lankantis puslapiuose, kuriuose yra įdiegti statistiniai skriptai sistemos (pikseliai), apsauga yra svetainės atsakomybė. Šių duomenų sąrašas: IP adresas, duomenys iš slapukų, duomenys apie naršyklę (arba kitą programą, per kurią galima rodyti reklamą), svetainės apsilankymo laikas, puslapio adresas, kuriame yra reklaminis blokas, siuntėjas (ankstesnio puslapio adresas).

4. Išjungus slapukus, gali būti neįmanoma pasiekti reikalaujančias autorizacijos svetainės dalis.

5. Svetainė renka statistiką apie visų lankytojų IP adresus. Šie duomenys reikalingi, kad būtų galima nustatyti ir išspręsti technines problemas bei patikrinti ar finansiniai mokėjimai bus teisėti.

6. Bet kokie kiti aukščiau neapibrėžti asmens duomenys (apie tai kada ir kokie pirkimai buvo atlikti, kokia naršyklė buvo naudojama, kokia operacinė sistema buvo įdiegta ir pan.) saugiai saugomi ir neplatinami. Išimtis yra esama Privatumo politika, kuri taikoma atvejams, nurodytiems 5.2 ir 5.3 punktuose.

4. Vartotojo asmens informacijos rinkimo tikslai

1. Vartotojo asmens duomenų rinkimą Svetainės administracija atlieka tam, kad: Identifikuotų Vartotoją, kuris užsiregistravo svetainėje, kad įsigytų svetainės prekę. Suteiktų Vartotojui prieigą prie individualizuotų svetainės išteklių. Užmegztų su Vartotoju ryšį, kuris, be kita ko, reiškia siųsti užklausas ir pranešimus, susijusius su svetainės naudojimu, apdoroti vartotojų užklausas ir prašymus, teikti kitas paslaugas. Nustatytų Vartotojo buvimo vietą, kad užtikrintų mokėjimų saugumą ir išvengtų sukčiavimo. Patvirtintų, kad duomenys, kuriuos pateikė Vartotojas, yra pilni ir teisingi. Sukurtų paskyrą, jei Vartotojas to norėtų. Tvarkytų ir gautų mokėjimus, ginčytų mokėjimą. Suteiktų Vartotojui kuo greitesnį problemų, kylančių naudojant svetainę, sprendimą, naudojant efektyvią klientų ir techninę pagalbą. Reklamuotų svetainės prekes, jei Vartotojas tam sutiktų. Suteiktų Vartotojui prieigą prie svetainės ar svetainės paslaugų, padedant jam taip gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.

5. Asmens informacijos tvarkymo būdai ir terminai

1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo terminas nėra apribotas. Tvarkymo procedūra gali būti atliekama bet kokiu teisės aktų numatytu būdu. Pavyzdžiui, naudojant asmens duomenų informacines sistemas, kurios gali būti vykdomos automatiškai arba be automatizavimo priemonių.

2. Svetainės administracijos tvarkyti Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, į kurias įeina pašto organizacijos, elektroninio ryšio operatoriai. Vartotojo sutikimas dėl tokio perdavimo numatytas svetainės politikos taisyklėse.

3. Svetainės administracijos tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms valstybės institucijoms, jei tai vykdoma teisėtais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Jei asmens duomenys bus prarasti ar atskleisti, Svetainės administracija apie tai informuoja Vartotoją.

5. Visi Svetainės administracijos veiksmai yra nukreipti į tai, kad trečiosios šalys negautų prieigos prie Vartotojo asmens duomenų (išskyrus 5.2 ir 5.3 punktuose). Ši informacija neturi būti prieinama net atsitiktinai, kad jie nesunaikintų jos, nekeistų ir neblokuotų, nekopijuotų ir neplatintų, taip pat nesielgtų kitaip nusikalstamai. Vartotojų duomenų apsaugai Administracija turi organizacinių ir techninių priemonių kompleksą.

6. Jei asmens duomenys bus prarasti ar atskleisti, Svetainės administracija kartu su Vartotoju yra pasirengusi imtis visų galimų priemonių, kad užkirstų kelią nuostoliams ir kitiems neigiamiems padariniams, sukėlusiems šią situacija.

6. Šalių įsipareigojimai

Vartotojo įsipareigojimai yra: Pateikti svetainei atitinkančius duomenis apie save. Atnaujinti ir papildyti pateiktus duomenis, jei jie pasikeitė.

Svetainės administracijos įsipareigojimai yra: Naudoti gautus duomenis tik griežtais tikslais, nurodytais esamos Privatumo politikos 4 punkte.

Užtikrinti Vartotojo pateiktų duomenų konfidencialumą. Jie neturi būti atskleisti, jei Vartotojas neduos tam leidimo. Administracija neturi teisės parduoti, keistis, skelbti ar kitaip atskleisti Vartotojo perduotus asmens duomenis, išskyrus 5.2 ir 5.3 punktuose esamos Privatumo politikos atvejus.

Imtis atsargumo priemonių, kad Vartotojo asmens duomenys būtų griežtai konfidencialūs, taip pat kaip ir tokio pobūdžio duomenys šiuolaikinėje verslo apyvartoje. Blokuoti Vartotojo asmens duomenis nuo to momento, kai Vartotojas ar jo teisėtas atstovas pateiks atitinkamą prašymą. Teisę pateikti prašymą dėl blokavimo taip pat turi institucija, įgaliota ginti Vartotojo, kuris pateikė Svetainės administracijai savo duomenis, teises, perėjimo laikotarpiu, jei nustatomi neteisingi pateikti asmens duomenys ar neteisėti veiksmai.

7. Šalių atsakomybė

1. Jei Svetainės administracija nevykdo savo įsipareigojimų ir dėl to Vartotojas patiria nuostolių dėl neteisėto pateiktos informacijos naudojimo, atsakomybė tenka Svetainės administracijai. Apie tai, be kita ko, nustato teisės aktai. Išimtis yra esama Privatumo politika, kuri taikoma atvejams, nurodytiems 5.2, 5.3 ir 7.2 punktuose.

2. Bet yra keletas atvejų, kai Svetainės administracija neatsako, jei vartotojo duomenys prarandami ar atskleidžiami. Tai atsitinka tada, kai jie: Tapo visuomenės nuosavybe prieš juos prarandant ar atskleidžiant. Buvo pateikti trečiosioms šalims prieš juos pateikiant Svetainės administracijai. Atskleisti su vartotojo sutikimu.

8. Ginčų sprendimas

1. Jei Vartotojas nepatenkintas Svetainės administracijos veiksmais ir ketina ginti savo teises teisme, prieš kreipdamasis su ieškiniu, jis privalo pateikti pretenziją (raštiškai pasiūlyti išspręsti konfliktą savanoriškai).

2. Gavusi pretenziją Administracija privalo per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo raštiškai pranešti Vartotojui apie jos nagrinėjimą ir imtus veiksmu.

3. Jei abi šalys taip ir nesusitarė, ginčas perduodamas teismo institucijai, kurioje jį turi išnagrinėti pagal galiojantį teisės aktą.

4. Vartotojo ir Svetainės administracijos santykių reguliavimas Privatumo politikoje vykdomas pagal galiojantį teisės aktą.

9. Papildomos sąlygos

1. Svetainės administracija turi teisę keisti esamą Privatumo politiką, neprašydama Vartotojo sutikimo.

2. Naujos Privatumo politikos įsigaliojimas prasideda po to, kai informacija apie ją bus paskelbta svetainėje, jei pakeista Privatumo politika nenumato kito varianto paskelbimo.

3. Visus pasiūlymus, pageidavimus, reikalavimus ar klausimus dėl šios Privatumo politikos galima siūlyti siunčiant prašymą svetainės skyriuje: https://konteris.lt/support

4. Apie esamą Privatumo politiką galite perskaityti apsilankę puslapyje https://konteris.lt/privacy-policy

Atnaujinta: 2024 m. Vasario 9 diena

Autorizacija
Dabar online
Nerasta vartotojų